1.

Mohu dřevní materiál rovnou odklízet?

šipka ikona

Dřevní hmotu z námi provedené práce můžete zpracovávat až po námi dokončeném zásahu. Z důvodu naší i vaší bezpečnosti potřebujeme pracovní prostor naprosto volný. Po dobu zásahu se nesmí v pracovním prostoru pohybovat žádné osoby s výjimkou pracovníků.

2.

Lze stromy kácet i mimo vegetační období?

šipka ikona

Ano, je však třeba dbát omezení vycházejících ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Zde se jedná hlavně o ochranu hnízdících ptáků (případně jiných živočichů, např. netopýrů). Hnízdění nesmí být úmyslně narušováno. V praxi se ve vegetačním období kácí zejména ty stromy, které mají výrazně zhoršenou provozní bezpečnost a hrozí škoda na zdraví nebo majetku.

3.

Kdy začíná a končí období vegetačního klidu?

šipka ikona

Období se nedá určit přesně na den, neboť záleží na druhu dřeviny a konkrétním počasí v daném roce. Obecně se však vymezuje mezi 1. listopadem a 31. březnem.

4.

Lze vysoké smrky zkrátit?

šipka ikona

Ne. Obecně většinou nelze jehličnany zkracovat. Takovémuto zásahu se říká dekapitace stromu a je hodnocen jako poškození stromu rostoucím mimo les viz zákon o ochraně přírody a krajiny. Česká inspekce životního prostředí může v takovém případě udělit fyzické osobě pokutu ve výši 20 000 až 100 000 Kč. V případě seříznutí může strom vyhnat sekundární výhony, které budou náchylné k vylomení a do budoucna se tak strom může stát nestabilním.

5.

Lze strom zmenšit?

šipka ikona

Jen velmi omezeně. Každý strom má geneticky danou velikost vzrůstu, které dosahuje v souvislosti s vnějšími podmínkami prostředí (např. kvalita půdy nebo množství vláhy). Potenciální velikost je dána hlavně druhem stromu. Navíc lze u vzrostlých stromů řezat větve jen do určitého průměru. Silný řez navíc může podpořit bujnější růst, zejména tzv. vlků. Vlky mají díky jiné struktuře napojení větvení nižší provozní bezpečnost a u přerostlých vlků hrozí vylomení. Z těchto důvodů lze stromy zmenšit jen velmi omezeně.

6.

U kterých stromů je třeba povolení ke kácení?

šipka ikona

Povolení ke kácení není potřeba u stromů, které mají obvod kmene menší než 80 cm (průměr 25,5 cm) ve výšce 130 cm od paty stromu. Dále není potřeba povolení ke kácení u ovocných stromů. Povolení ke kácení je třeba u stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm od paty stromu.

7.

Co dělat, když mi ovocné stromy každý rok vyráží spousty vlků?

šipka ikona

Silný růst vlků je způsoben příliš silným řezem. Při odebrání velkého množství větví, a tedy i listů, potřebuje strom ztrátu listové plochy kompenzovat. Proto reaguje bujným růstem vlků. V případě vyražení velkého množství vlků většinou majitel vlky stříhá. Tím se strom dostane do smyčky, kdy každý rok vlky vyrazí, což strom vyčerpává a majiteli přidělává zbytečnou práci. Řešení takové situace spočívá ve velmi jemném řezu, který je rozfázovaný do více let.

8.

Jak požádat o povolení ke kácení?

šipka ikona

O povolení ke kácení dřevin je zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody, kterým je obecní či městský úřad. Správní úkon není nijak zpoplatněn. Správní orgán má na rozhodnutí lhůtu 30 dnů.

9.

Lze ze stromu zachovat torzo?

šipka ikona

Ano lze, je však třeba splnit specifické podmínky. Bližší informace při osobní domluvě.

Těšíme se na spolupráci

webykubelka logo